Welke hulp is nodig?

De aanleiding

Het is voor een goede analyse nodig om aandacht te schenken aan die specifieke aanleiding. Dit is het gebied waar de klacht van de zondebok en de rechtvaardiging van de pestkop zich situeren. We onderscheiden drie gebieden: anders zijn (lichamelijk, intellectueel, achtergrond, sociale status, religie), groepsdynamiek (open of niet open om een nieuweling gastvrij in de groep op te nemen), geen aanwijsbare aanleiding (soms gebeurt het gewoon). Om tot een evenwichtige en bruikbare probleemanalyse te komen, is het nodig om informatie te verzamelen en zo een aantal vragen betreffende elk van de betrokken partijen te kunnen beantwoorden.

De bereikbaarheid

Om het probleem op een correcte en afdoende manier te analyseren is het nodig om na te gaan op welke basis elk van de betrokken partijen bereikt kan worden. Dit komt er in wezen op neer om te onderzoeken welke van de partijen bereid is om aangesproken te worden op de bijbelse boodschap, en daar ook mee aan de slag te gaan.

Bijbelse oplossing

Pestgedrag moet aangepakt worden, zonder daarbij de achterliggende factoren uit het oog te verliezen. Achterliggende met leerdoelen zijn:

  1. Weerbaarheid: leren om niet te strijden met de wapens die deze wereld ook gebruikt, maar om zich te hullen in een weerbaarheid die geworteld is in zijn relatie met Christus.
  2. Zelfaanvaarding: Een gezonde zelfwaardering ontwikkelen die niet gebaseerd is op prestaties, maar op het feit dat, in Christus, God hem aanvaardt.
  3. Zelfvertrouwen: Godsvertrouwen ontwikkelen door te leren wat het betekent om met Hem, in Hem en door Hem te wandelen, en hieruit zijn zekerheid leren putten.
  4. Grenzen aanvaarden en grenzen stellen: conflict leren te hanteren.
  5. Groei in liefde en relatiebekwaamheid: leren de daden van de ander te bekritiseren, zonder hem daarbij als persoon te veroordelen, de ander behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden, zorg dragen voor de zwakke, in plaats te vriend te houden of vriend te zoeken leren een vriend te zijn.
  6. Communicatie vaardigheden: Niet terug schelden en kwaad met kwaad vergelden: leren het onderscheid te maken tussen verzetten en niet het recht in eigen handen te nemen door zonde met zonde te bestrijden, maar de zaak bij God te leggen, het goede te doen en lijden een plaats te geven. Leren te bidden voor en te zegenen.
  7. Vergeven: vanuit het onder ogen zien van gevoelens een beslissing nemen om met de aangerichte schade te leven, zonder de dader daar blijven verantwoordelijk voor te houden. Wie niet vergeeft, laat toe dat zijn leven beheerst wordt door de zonde van de ander.
  8. Vredestichters in omgeving zijn nodig: iemand die de moed opbrengt om in een conflict zo te handelen dat het conflict opgelost wordt en dat strijdende partijen in vrede verder kunnen.
  9. Het gezag: moet luisteren, ingrijpen, beschermen, zorgen voor afspraken en naleven van afspraken.