Waarom laat God dit toe?

Ik zoek Zijn aangezicht
Waarom laat God dit toe? “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” Die vraag mag gesteld worden, maar dan aangevuld met het vervolg van Psalm 22: “Maar U bent de heilige.” God de Zoon klaagt tot God de Vader, zonder verwijt en zonder onzekerheid over het karakter van Zijn Soevereine Vader. De Zoon vertrouwt Zijn lijdensnood toe aan Hem die alle macht heeft tot veiligheid, troost en bevrijding. “Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen?” Dit is het antwoord: “De HEERE is in Zijn heilig paleis, de troon van de HEERE staat in de hemel” (Ps. 11). Juist in ellendige momenten, wanneer je niets meer kunt doen, geldt: “Ik kniel neer en belijd, U bent Heer” (Opwekking 549).

Dit lied kan je alleen maar zingen indien Hij je leven en je licht is, indien omgang met Hem het diepste verlangen van je hart is. Op het moment dat je in stukken wordt gezaagd roep je God dan niet ter verantwoording voor onmiddellijke uitredding, maar je vertrouwt dat Hij iets beter voorziet en een plan heeft om je juist doorheen de verzoekingen en beproevingen van het leven te volmaken (Hebr. 11:36-40; Jak. 1:2-4). Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt immers niet op tegen de heerlijkheid die aan jou geopenbaard zal worden (Rom. 8:18). Deze waarheid niet alleen geloven met je verstand, maar vertrouwend omhelzen vanuit intieme omgang met God, is een warm deken en een helende zalf voor de verwarde en bedreigde ziel.

Er is een Verlosser
Gods zorg en liefde gaan uit naar wie Hem zoeken. Zijn goedheid beschermt in de blije en in de verdrietige momenten. Hij bevrijdt van zonde en Zijn Geest is je hulp totdat je werk op aarde is gedaan (Opwekking 263). Het leven is complex. Enerzijds vol schoonheid, wonderen en vreugde. Anderzijds vol verdriet, kwaad en pijn. Het is moedig dat je die complexiteit erkent en aanvaardt. Je kunt er immers niet aan ontsnappen. Als je ze erkent, kun je je levenscrisissen inzetten voor groei naar geestelijke volwassenheid en een zinvol leven met diepe innerlijke vreugde. Je oog is gericht op het kennen van God, verandering naar het karakter van Christus en een eeuwige toekomst.

Moeilijke tijden verdwijnen niet door ze te negeren, er tegen te vechten, er van weg te vluchten of te verwachten dat God alle zuchten wegneemt. Het is veeleer zo dat Hij meezucht (Rom. 8:26). Moeilijke tijden zijn normaal, maar na regen komt zonneschijn. Dat komt niet door het spreekwoord, maar omdat er een liefdevolle Vader in de hemel is, omdat Jezus Christus mens is geworden en tot in de dood de menselijke ellende heeft gekend en gedragen, en omdat de Heilige Geest in jou een werk kan doen dat alle ellende doet meewerken voor een eeuwig doel. Je bent niet alleen! De Vader in de hemel is erbij.